KREDYT NA INNOWACJE

Kaszubski Bank Spółdzielczy zawarł umowę współpracy dotyczącą współfinansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, III oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Udział KBS w tym programie to przede wszystkim wsparcie przedsiębiorcy polegające na udzielaniu promesy oraz kredytu technologicznego, jak również pośrednictwo w zakresie wypłaty premii gwarancyjnej przez instytucję pośredniczącą tj. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Program skierowany jest do Mikro-, Małych i Średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój koncentruje się na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw.

Przewidziane w Programie obszary wsparcia to:

  • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
  • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
  • wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Nabór wniosków w ramach konkursu rozpoczął się w dniu 28 lipca 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2016 r.

Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy, która określona jest w §3 i §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 878). Intensywność ta wynosi od 35% do 70% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw; od 25% do 60% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 50 mln euro.

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) to 6 mln zł.

Więcej informacji u doradców Kaszubskiego Banku Spółdzielczego.

Najnowsze informacje: