NORDA
Regionalna Izba Przedsiębiorców

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

NORDA – Regionalna Izba Przedsiębiorców zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą pracodawców i podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług.

Art. 2

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 30.05.89 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. nr 35 póz. 195 z późniejszymi zamianami), Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz.U. nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

Art. 3

Siedzibą Izby jest miasto Wejherowo, a terenem działalności województwo Pomorskie.

Art. 4

Izba ma prawo używania odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. CELE I ZADANIA IZBY

Art. 5

Do zadań Izby należy w szczególności:

1. reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby,
2. organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem przez nich działalności gospodarczej w kraju i za granicą,
3. współtworzenie warunków działania i wspieranie inicjatyw gospodarczych,
4. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w tym norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
5. wydawanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby.
6. ochrona praw reprezentowanie interesów członków Izby wobec Związków Zawodowych pracowników,
7. wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i innych.

Art. 6

Izba realizuje swoje cele i zadania statutowe przez:
1. współpracę z organami władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi w celu tworzenia odpowiednich warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez członków Izby,
2. dokonywanie oceny i wyrażanie opinii odnośnie istniejących i projektowanych zasad i przepisów dotyczących działalności gospodarczej oraz zgłaszanie w tym względzie własnych projektów i postulatów,
3. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo – handlowymi i innymi organizacjami samorządowymi i gospodarczymi,
4. tworzenie warunków dla postępowania mediacyjnego i polubownego między członkami Izby,
5. podejmowanie w razie potrzeby działalności gospodarczej służącej realizacji zadań statutowych Izby, tworzenie terenowych, branżowych i środowiskowych klubów oraz oddziałów Izby,
6. delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych i samorządowych do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych, w sprawach będących przedmiotem zainteresowania izby,
6. uczestniczenie w rokowaniach zbiorowych i zawieranie układów zbiorowych pracy,
7. organizowanie, finansowanie przedsięwzięć dotyczących lokalnych inicjatyw, o których mowa w art. 6 pkt 7.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 7

1. Członkami Izby mogą być osoby fizyczne i osoby prawne będące podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie określonym w art. l statutu, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe.
2. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Rady Izby, po złożeniu przez zainteresowanego deklaracji członkowskiej, pisemnej informacji o działalności firmy, w zakresie ustalonym przez Radę Izby oraz opłaceniu wpisowego.
3. Członkowie założyciele Izby nabywają członkostwo z chwilą zarejestrowania Izby.
4. Rada Izby może nadać tytuł członka honorowego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Izby.
5. Członkowie Izby, których członkostwo ustało na skutek zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, po upływie co najmniej pięcioletniego okresu bycia członkiem Izby oraz członkowie założyciele mogą w terminie trzech miesięcy od daty ustania ich członkostwa złożyć wniosek o przyjęcie w poczet członków Izby na prawach członka seniora. Do przyjęcia w poczet członków na prawach członka seniora nie stosuje się przepisu ust. 2.
6. Członkowie Izby będący osobami prawnymi działają poprzez swoich przedstawicieli będących osobami fizycznymi, wyznaczanymi przez właściwe organy osób prawnych. Wskazanie przedstawiciela osoby prawnej oraz zmiany tego przedstawiciela następuje w formie pisemnego oświadczenia osoby prawnej i jest skuteczne z chwilą doręczenia tego oświadczenia do siedziby Izby.

Art. 8

1) Do uprawnień członków Izby, z zastrzeżeniem ust. 2 należy:

1. udział w Walnym Zgromadzeniu Izby,
2. czynne oraz bierne prawo wyborcze do organów Izby,
3. uczestniczenie w pracach klubów członkowskich i komisji problemowych działających w Izbie,
4. zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Izby,
5. korzystanie z pomocy i doświadczeń Izby na zasadach określonych statutem i regulaminami,
6. korzystanie z doradztwa Izby w sprawach wynikających z działalności gospodarczej członków.

2) Członkowie honorowi nie maja prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Izby oraz czynnego i biernego prawa wyborczego, a członkowie seniorzy nie mają biernego prawa wyborczego.

Art. 9

1) Do podstawowych obowiązków członków Izby należy:
1. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i innych organów Izby,
2. przestrzeganie zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich,
3. dbanie swym działaniem i postawą o dobre imię Izby,
4. regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Izbie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2) Członkowie honorowi nie maja obowiązku opłacania składek członkowskich, a członkowie seniorzy opłacają składki w wysokości 10% najniższej składki członkowskiej

Art. 10

1) Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:
1. dobrowolnego wystąpienia z Izby, wyrażonego na piśmie, za uprzednim sześciomiesięcznym wypowiedzeniem,
2. skreślenia z listy członków Izby na mocy uchwały Rady Izby w wypadku:
a) zaprzestania działalności gospodarczej,

b) nieopłacenia składki członkowskiej przez okres sześciu miesięcy,

c) zgonu członka – osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez członka – osobę prawną.
3. wykluczenia z Izby na mocy uchwały Rady Izby w wypadku:
a) prowadzenia działalności sprzecznej z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi,

b) rażącego naruszenia postanowień statutu lub uchwał organów Izby albo też na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
2) Od uchwały Rady Izby o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Izby, zainteresowany może wnieść odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.
3) Na podstawie uchwały Rady Izby lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, członek Izby może być zawieszony w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli w sprawie o jego skreślenie lub wykluczenie konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

IV. ORGANY IZBY

Art. 11

1) Organami Izby są:
a. Walne Zgromadzenie,
b. Rada Izby,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.
2) Kadencja organów Izby wymienionych w ust. 1) pkt. b – d trwa trzy lata.

3) W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka w organach Izby, na jego miejsce wchodzi osoba, która podczas wyborów otrzymała kolejno najwięcej głosów. Liczba osób uzupełniających organy Izby nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego tych organów.

WALNE ZGROMADZENIE

Art. 12

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.

Art. 13

Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Izby.

Art. 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1. uchwalanie Statutu Izby oraz jego zmian,
2. uchwalanie kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4. wybór i odwoływanie członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5. udzielanie absolutorium organom Izby,
6. uchwalanie regulaminu wyborczego i regulaminów organów Izby,
7. rozwiązanie Izby i przeznaczenie jej majątku w przypadku likwidacji Izby,
8. podejmowanie innych uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia.

Art. 15

Walne Zgromadzenie zwoływane jest corocznie przez Radę Izby do 31 maja. Rada Izby zawiadamia członków Izby o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

Art. 16

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, na wniosek l /4 członków Izby, albo Komisji Rewizyjnej lub Rady Izby. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rada Izby przeprowadza się w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku o zwołanie Zgromadzenia.

Art. 17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby w I terminie, a w II terminie bez względu na liczbę członków, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu, rozwiązania Izby i przeznaczenia jej majątku w razie likwidacji Izby, podejmowane są większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Izby. Uchwały w sprawie rozwiązania Izby i przeznaczenia jej majątku w razie likwidacji powinny być zaprotokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
3. Głosowanie na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia jest jawne, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia lub statut stanowią inaczej. W sprawach wyboru lub odwołania organów Izby głosowanie jest tajne.
4. Zasady i tryb przeprowadzania Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

RADA IZBY

Art. 18

Rada Izby jest organem wykonawczym Izby.

Art. 19

Rada Izby liczy od 5 do 16 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

Art. 20

Do kompetencji Rady należy w szczególności:
1. prowadzenie bieżącej działalności Izby,
2. wykonywanie uchwal Walnego Zgromadzenia,
3. określanie rocznych programów działalności i preliminarzy finansowych Izby,
4. gospodarowanie majątkiem Izby,
5. podejmowanie uchwal w sprawach członkowskich,
6. tworzenie lub likwidacja oddziałów, biur, komisji i innych jednostek Izby,
7. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości,
8. składanie corocznie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu z działalności Rady,
9. podejmowanie uchwał w sprawie organizowania, finansowania przedsięwzięć dotyczących lokalnych inicjatyw, o których mowa w art. 6 ust. 8,
10. wykonywanie wszelkich innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Izby,
11. uchwalanie zasad opłacania składek członkowskich, wpisowego oraz innych świadczeń na rzecz Izby.

Art. 21

Uchwały Rady Izby zapadaj ą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje glos Prezesa Izby lub zastępującego go wiceprezesa.
Uchwały, o których mowa w art. 20 pkt. 7 zapadają większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 członków Rady.

Art. 22

Rada Izby wybiera ze swego grona prezesa Izby i 3-ch wiceprezesów, którzy stanowią Prezydium Rady.

Prezydium Rady kieruje pracami Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 23

Zasady i tryb działania Rady Izby i Prezydium Rady określi regulamin ustalony przez Radę Izby i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 24

1. Komisja rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Rady i Sądu Koleżeńskiego oraz nie mogą być pracownikami Biura Izby.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

Art. 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1. kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, przepisów statutu i regulaminów wewnętrznych,

2. dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Izby, zwłaszcza kontroli finansowej,

3. przedstawianie Radzie Izby uwag i wniosków dotyczących działalności Izby,

4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności i wyników kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Rady,

5. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

6. wykonywanie innych czynności powierzonych przez statut Izby lub Walne Zgromadzenie.

Art. 26

Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

SĄD KOLEŻEŃSKI

Art. 27

Walne Zgromadzenie wybiera Sąd Koleżeński w składzie 5 osób.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

Art. 28

Do kompetencji Sadu Koleżeńskiego należy w szczególności:

1. orzekanie w sprawach członków Izby o naruszanie statutu lub zasad etyki zawodowej i handlowej, w tym rozstrzyganie spraw o wykluczenie z Izby lub zawieszenie w prawach członka Izby,

2. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawach zawieszenia lub odwołania członków Rady Izby lub Komisji Rewizyjnej,

3. prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych członków Izby,

4. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Rady, Komisji Rewizyjnej lub członków Izby.

5. Sąd Koleżeński może wymierzyć kary:

a. upomnienia,
b. nagany,
c. zawieszenia w prawach członka Izby na okres do dwóch lat,
d. wykluczenia z Izby.

Art. 29

Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

BIURO IZBY

Art. 30

Biuro Izby jest aparatem wykonawczym Rady Izby. Regulamin organizacyjny Biura Izby ustala Rada Izby.

V .GOSPODARKA FINANSOWA, MAJĄTEK I FUNDUSZE IZBY

Art. 31

Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne i prawa majątkowe.

MAJĄTEK IZBY TWORZĄ:

a. wpływy ze składek członkowskich i wpisowego,
b. wpływy z darowizn, spadków i zapisów,
c. wpływy na fundusze celowe,
d. wpływy za korzystanie z odpłatnych świadczeń Izby,
e. wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej i praw majątkowych,
f. dotacje,
g. inne wpływy.

W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe przeznaczone na realizację zadań statutowych.

Art. 32

Koszty działalności organów statutowych i Biura Izby ponosi Izba.

Art. 33

Do składania w imieniu Izby oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Prezydium Rady Izby.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 34

1. Izba ulega rozwiązaniu, jeśli tak postanowi Walne Zgromadzenie na dwóch kolejnych posiedzeniach większością określoną w art. 17 ust. 2.
2. W wypadku rozwiązania Izby – Walne Zgromadzenie ustanowi likwidatora.
3. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do rozporządzenia majątkiem Izby pozostałym po jej likwidacji.

Art. 35

Powyższy tekst został uchwalony przez Założycielskie Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Wejherowie w dniu 26 listopada 1997 r.