REWOLUCJA W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM

W najbliższych latach będziemy świadkami bardzo istotnych zmian w systemie i sposobie kształcenia zawodowego w województwie pomorskim. Pomorski Urząd Marszałkowski rozstrzygnął konkurs i podjął uchwałę „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniające potrzeby rynku pracy”. Program ten stwarza nowe możliwości dla przedsiębiorstw naszego regionu.

W dniu 31 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia organom prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne, uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniające potrzeby rynku pracy”. To początek realizacji nowego strategicznego przedsięwzięcia w naszym regionie, które dotyczy zawodowego szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Uchwały wręczali marszałkowie Mieczysław Struk i Krzysztof Trawicki przy współudziale Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha.

Organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne są między innymi: Starostwo Powiatowe w Wejhrowie, Starostwo Powiatowe w Pucku, Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców z siedzibą w Wejherowie. Wzięły one udział w konkursie, a zaproponowane przez nich koncepcje zostały zaaprobowane

W regionalnych dokumentach strategicznych zidentyfikowaliśmy główne problemy w obszarze szkolnictwa zawodowego. Niepokoiła nas stale utrzymująca się tendencja stosunkowo niskiego odsetka absolwentów szkół zawodowych otrzymujących dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, czy też niska jakość szkół zawodowych i niedopasowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców. Warto pamiętać, że to niedopasowanie dotyczy zarówno kierunków kształcenia jak i pożądanych przez pracodawców postaw i kompetencji uczniów. Wszyscy zgodnie ustaliliśmy, że historycznie ukształtowana sieć szkół zawodowych nie odpowiada już subregionalnemu rynkowi pracy. Odpowiedzią na te problemy była nasza wspólna decyzja o uruchomieniu przedsięwzięcia strategicznego dotyczącego szkolnictwa zawodowego. Zgodni byliśmy przecież, że od jakości szkolnictwa zawodowego zależy rozwój regionupowiedział uczestnikom uroczystości marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Wartość wszystkich złożonych projektów w konkursie wyniosła blisko 333 mln zł. Wartość unijnego wsparcia to 294 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na co składa się 85 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 209 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki wsparciu unijnemu Starostwo Powiatu Wejherowskiego zainwestuje ponad 27 mln zł., a Starostwo Powiatu Puckiego – 10 ml. zł., Cech Rzemiosł – ponad 12 mln zł.

Wsparcie w ramach przedsięwzięcia, którego źródłem finansowania jest Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przewidziane jest tylko dla tych szkół, które prowadzą lub planują prowadzić kształcenie w zawodach odpowiadających branżom kluczowym, tj. takim specjalizacjom, w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, które odznaczają się największym potencjałem rozwoju lokalnego i regionalnego:

 • ICT i elektronikę;
 • przemysł morski;
 • środowisko;
 • energetykę i ekoenergetykę;
 • zdrowie i srebrną gospodarkę;
 • transport, logistykę i motoryzację;
 • budownictwo;
 • sektor kreatywny;
 • chemię lekką;
 • petrochemię;
 • biotechnologię;
 • turystykę, sport i rekreację;
 • BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe;
 • przemysł spożywczy;
 • meblarstwo.

CO TO OZNACZA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Udział środowisk przedsiębiorców w planowaniu i realizacji planów nauczania zawodowego:

 • Zmiana systemu kształcenia zawodowego
 • Otwarcie nauczycieli i opiekunów na współpracę z przedsiębiorcami (modyfikacja programów nauczania, praktyki, staże u przedsiębiorców)
 • Zajęcia dodatkowe dla uczniów
 • Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Kształcenie ustawiczne osób dorosłych

Wpompowanie do szkół zawodowych w powiecie wejherowskim i puckim około 50 mln zł. z przeznaczeniem między innymi na:

 • Remonty budynków szkolnych
 • Budowę nowych warsztatów
 • modernizacje sal dydaktycznych
 • nowe wyposażenie i sprzęt dydaktyczny
 • usługi szkoleniowe i doradcze

Jako przedsiębiorcy zyskamy zatem wpływ na jakość, kierunki i sposób kształcenia przyszłych pracowników. Szkoły będą także dokonywać szeregu inwestycji budowlanych, remontowych, modernizacyjnych, itp. Będą inwestować w meble, sprzęt dydaktyczny i wyposażenie warsztatowe. To także jest szansa dla przedsiębiorców naszego regionu.

W uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego brali udział: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, etatowy Członek Zarządu Wojciech Rybakowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Mirosław Lademann. Obecni byli także przedstawiciele lokalnych organizacji przedsiębiorców: prezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA w Wejherowie Jacek Pomieczyński oraz wiceprzewodniczący wejherowskiego oddziału stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza Edmund Kwidziński. Powiat Pucki reprezentował wicestarosta Tomasz Herrmann. Z ramienia Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców z siedzibą w Wejherowie, w uroczystości wzięli udział: Starszy Cechu Brunona Gajewskiego i dyrektora biura Cechu Krzysztofa Seroczyńskiego.

Więcej na temat uroczystości i samego programu można znaleźć tutaj:

http://www.tubawejherowa.pl/aktualnosci/czytaj/1969/ZMIANY-W-SZKOLNICTWIE-ZAWODOWYM

http://pomorskie.eu/-/blisko-300-milionow-zl-na-rozwoj-szkolnictwa-zawodowego-na-pomorzu

http://powiat.puck.pl/srodki-na-rozwoj-szkolnictwa-zawodowego-w-powiecie-puckim/

Tomasz Magulski

Najnowsze informacje: