ZMIANY W OTOCZENIU BIZNESU

Krajowa Izba Gospodarcza informuje i zaprasza do publicznych konsultacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Celem projektu jest usunięcie zbędnych regulacji lub ich zmiana w sposób, który ułatwi prowadzenie biznesu.

Stosownie do przepisów prawa, Ministerstwo Rozwoju przekazało do Krajowej Izby Gospodarczej do konsultacji publicznych projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz w ramach rządowego portalu konsultacji publicznych (www.konsultacje.gov.pl). Tam też znajdują się wszelkie dodatkowe informacje takie jak ocena skutków regulacji i uzasadnienie projektu.

Ministerstwo Rozwoju zidentyfikowało szereg szczegółowych przepisów z różnych gałęzi prawa, które ograniczają rozwój polskiej przedsiębiorczości, stanowiąc zbędne obciążenie biurokratyczne lub istotne utrudnienie w codziennej działalności firm. Celem projektu jest ich usunięcie. Wśród wielu zidentyfikowanych problemów znajdują się na przykład:

  • obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej księgowości) dla osób fizycznych już od kwoty przychodów 1.200.000 euro rocznie (z pomiaru obciążeń regulacyjnych przeprowadzonego przez byłe Ministerstwo Gospodarki wynika, że obowiązki związane z księgowością są jednymi z najbardziej obciążających dla przedsiębiorców);
  • karna stawka składki na ubezpieczenie wypadkowe naliczana przez ZUS za błędne podanie danych. Kara jest dotkliwa, nie jest zależna od faktu czy wina płatnika jest świadoma czy jest to zwykła omyłka i jest nakładana nawet, jeśli płatnik sam wykryje i poprawi błąd;
  • zwiększenie zatrudnienia powyżej 19 pracowników wiąże się obecnie z kłopotliwymi obowiązkami po stronie pracodawców tj. koniecznością tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz obowiązkiem ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy. W efekcie przedsiębiorcy obawiają się zwiększać zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę, blokując własny rozwój, wybierając umowy cywilnoprawne lub sztucznie dzieląc przedsiębiorstwo.

Zachęcamy przedsiębiorców do zapoznania się z projektami zmian i wyrażeniem swojego zdania w tym temacie. Ewentualne uwagi i opinie można przesłać w formie elektronicznej do Krajowej Izby Gospodarczej – adres e-mail: pruchlicki@kig.pl, w terminie do dnia 5 sierpnia 2016 r.

Najnowsze informacje: