GOSPODARCZE OTWARCIE ROKU

Prezes Izby Marek Kwiatkowski uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez  Krajową Izbę Gospodarczą pn.: „Gospodarcze Otwarcie Roku”

Wśród prelegentów byli mi.in minister Jerzy Kwieciński oraz prezes NBP Adam Glapiński.

W wystąpieniach podkreślali pewny spadek koniunktury w 2019r u naszych głównych zagranicznych partnerów handlowych, co będzie skutkować spadkiem wzrostu PKB w Polsce,  jednak nadal winien się on utrzymać na przyzwoitym poziomie ok 3,6-4,0% w 2019r.

Duże znaczenie będzie miała kontynuacja wykorzystywania funduszy unijnych z bieżącego budżetu UE i tak powinno być aż do ostatniego roku rozliczeń bieżącego budżetu UE tj do. IV kw. 2022r.  Do chwili obecnej wydatkowano ok 1/3 kwoty a kolejne 1/3 kwoty jest w zawartych umowach do realizacji od 2019r. Jednocześnie rozwój Polski jest w tej chwili ciągnięty głównie przez konsumpcję wewnętrzną, co przy rosnących ostatnio po 7 proc. rocznie wynagrodzeniach będą wzrost gospodarczy nadal podtrzymywać.Do najważniejszych wyzwań dla gospodarki w 2019 r zaliczono brexit. Oprócz bezpośredniego handlu i eksportu usług z Wielką Brytanią, powiązania przedsiębiorców z  Wielką Brytanią mogą się ukrywać w „łańcuchu dostaw” przy współpracy z innymi krajami. Może to  spowodować przejściowe trudności, a za branże z najwyższą ekspozycją na w/w ryzyko uznano: spożywczą, motoryzacyjną i elektromaszynową.

Drugi czynnik ryzyka, w  ocenie prelegentów to osłabienie koniunktury światowej i europejskiej, szczególnie w Niemczech. Jednocześnie polskie firmy w 2018 r. potrafiły kompensować spowolnienie na rynku europejskim, choćby dzięki naszemu rynkowi wewnętrznemu, który jest stosunkowo chłonny; rośnie siła nabywcza naszego społeczeństwa oraz rośnie tzw.dochód rozporządzalny. Przekazano informacje o zamiarze powstania Business Poland House, czyli centrum lobbingowego wsparcia polskiego biznesu, które „wkrótce powstanie w Brukseli”. Ma być, instytucją wsparcia instytucjonalnego i eksperckiego.

Prezes NBP nie widzi ryzyka presji inflacyjnej ani nierównowagi na żadnych rynkach, w tym na rynku nieruchomości. W tych okolicznościach nie ma podstaw do rozważania wzrostu stóp procentowych w dającej się przewidzieć przyszłości, a wręcz przeciwnie: prowadzane są analizy potencjalnego negatywnego wpływu ewentualnej obniżki stóp procentowych dla banków o niskiej kapitalizacji- jak Banki Spółdzielcze. Prezes Glapiński negatywnie odniósł się do pomysłów ograniczenia wolnego kursu PLN poprzez powiązanie sztywnym lub limitowanym kursem z Euro. Obecne, nieliczne interwencji NBP na rynku Forex mają za zadanie jedynie zwolnić ewentualne bieżące, rynkowe zmiany kursu walutowego jednak bez zatrzymywania kierunku tych zmian.

Najnowsze informacje: