WSPARCIE DLA POMORSKIEGO BIZNESU

Pomorscy przedsiębiorcy otrzymali silną pomoc i wsparcie w zakresie rozwoju, inwestycji i zdobywania rynków zagranicznych. W województwie pomorskim ruszają dwa projekty przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, które pomogą w ekspansji tego sektora.

W dniu 7 lipca w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyła się uroczystość podpisania umów o dofinansowanie projektów wybranych przez Zarząd Województwa Pomorskiego do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa oraz Działania 2.5 Inwestorzy Zewnętrzni. Będą one mieć kluczowe znaczenie dla sektora MŚP w województwie pomorskim. W obu przypadkach operatorem projektów jest Agencja Rozwoju Pomorza SA.

Projekty wpisują się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w zakresie wzrostu efektywności przedsiębiorstw. Oba projekty opiewają łącznie na kwotę 280 mln zł. Wartość unijnego wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego wyniesie łącznie 177 mln zł.

Uroczystego podpisania umów dokonali: w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego – marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski. W imieniu Agencji Rozwoju Pomorza SA – prezes Łukasz Żelewski i i wiceprezes Piotr Ciechowicz

POMORSKI BROKER EKSPORTOWY

Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim, nakierowany na małe i średnie firmy. Projekt ma stworzyć system wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich przedsiębiorców, a celem jego jest wyjście poza rynki unijne oraz zwiększenie odsetka przedsiębiorstw sprzedających swoje produkty i usługi za granicę.

Kierowany jest on zarówno do firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych a mają taki potencjał, jak również do już  prowadzących działalność na rynkach zagranicznych. Koncepcja systemu zakłada realizację działań przygotowujących do podejmowania działalności eksportowej, działaniach wzmacniających eksport i  promujących  potencjał gospodarczy regionu na wybranych rynkach oraz na konkursach grantowych.

W ramach projektu zostanie między innymi stworzona i sfinansowana sieć brokerów lokalnych, którzy będą odpowiedzialni za identyfikację pomorskich firm zainteresowanych eksportem oraz analizę ich potencjału eksportowego. Przedsiębiorcy będą mogli także liczyć na wsparcie w postaci doradztwa prawnego, handlowego, celnego oraz informacjach o potencjalnych zagranicznych odbiorcach i kooperantach. System grantowy umożliwi z kolei współfinansowanie udziału w targach, misjach gospodarczych i innych wydarzeniach biznesowych za granicą.

Wartość projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” wynosi około 84,1 mln zł, wartość dofinansowania około 64,1 mln zł, a okres funkcjonowania to lata 2016 – 2023.

INVEST IN POMERANIA 2020

Projekt mający zdecydowanie poprawić jakość oferty inwestycyjnej regionu. Ma to skutkować przyciągnięciem nowych firm i nowych przedsięwzięć na teren naszego województwa, co wpłynie korzystnie na rynek pracy i wzrost powiązań gospodarczych. Skorzystać na nim maja przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach projektu, na terenie województwa pomorskiego zostaną przygotowane i uzbrojone 3 strefy inwestycyjne o łącznej powierzchni 70 ha oraz wdrożony zostanie spójny system zachęt dla inwestorów. Zakres uzbrojenia obejmował będzie między innymi: niwelacje terenu, media, drogi wewnętrzne, infrastrukturę wod-kan, budowę hal produkcyjno-magazynowych. Umożliwi to natychmiastowe rozpoczęcie inwestycji dla każdego zainteresowanego przedsiębiorcy. Pojedyncza strefa będzie posiadać powierzchnię minimum 20 ha. Preferowane będą lokalizacje wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.

W stworzonych w ten sposób strefach przemysłowych uprzywilejowani do uzyskania grantów na uzbrojenie będą właściciele terenów – jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, Specjalne Strefy Ekonomiczne.

Promocja inwestycyjna dotyczyć będzie głównie branż kluczowych województwa. Planuje się stworzenie unikalnego, dopasowanego do specyfiki i do potrzeb pomorskich przedsiębiorców i inwestorów, nowego systemu zachęt. Jednym z elementów będzie finansowanie szkoleń dla przyszłych pracowników, stypendia relokacyjne oraz ułatwienia dla inwestorów na wstępnym etapie działania (biura tymczasowe, rekrutacja pracowników, rejestracja podmiotu), a także profesjonalna opieka przed i po inwestycyjna.

Wartość projektu „Invest In Pomerania 2020” wyniesie około 195,2 mln zł, wartość dofinansowania ponad 113,3 mln zł. Zakładana liczba przedsiębiorców otrzymujących wsparcie – 750. Liczba projektów inwestycyjnych obsłużonych przez operatora – 600. Ilość osób objętych wsparciem szkoleniowym i stypendialnym 1.200, a okres funkcjonowania projektu to lata 2016 – 2023.

Realizacja obu projektów walnie przyczyni się do znacznego wzrostu inwestycji (także zagranicznych) w naszym regionie, stworzenia w sposób trwały kilku tysięcy nowych miejsc pracy bezpośrednio wygenerowanych przez nowe inwestycje, a także stworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich przedsiębiorstw.

Najnowsze informacje: